Vyhledávání:


Odpovědi na časté otázky

Pracovní migrace

Rady pro život v ČR

Další informace

Diskusní fóra

Doporučujeme

Mezinárodní organizace pro migraci je pouze správcem těchto stránek. Neprovádí kompletní poradenství spojené obsahem www.domavcr.cz.

Obraťte se prosím na IOM v otázkách poradenství ohledně pobytových otázek a návratů do země původu; a na partnery z neziskových organizací v dalších otázkách dle adresáře kontaktů.


Ikonka Mezinárodní organizace pro migraci

 


Pracovní migrace » Informace pro vaši bezpečnost

Informace pro vaši bezpečnost

31. březen 2015 | autor: La Strada | počet zobrazení: 12366

Informace organizace La Strada pro vaši bezpečnost.

Celý text ke stažení

formát PDF

Celý text

Informace organizace La Strada pro vaši bezpečnost !!!

  • Osobní dokumenty (pas, pracovní povolení, povolení k dlou­hodobému nebo trvalému pobytu aj.) nedávejte z ruky nebo si pořiďte jejich kopii a uschovejte ji na bezpečném místě. 
  • Vyřizujte raději prodloužení víz, povolení k pobytu, pracovní po­volení aj. osobně.  
  • Po zaměstnavateli vyžadujte vždy pracovní smlouvu !!!
  • Pracovní smlouva musí být uzavřená písemně, pokud však již pracujete bez smlouvy, máte právo na plat !!!
  • Ověřte si, zda za vás zaměstnavatel platí zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnavateli tato povinnost vyplývá ze zákona.

 

Pokud chcete změnit zaměstnání, vycestovat a opět přicesto­vat na území ČR, vyhledejte si všechny potřebné informace, připravte si alternativní plán pro případ, že by něco selhalo.

  • Seznamte se s platnou pracovně právní legislativou; informace jsou dostupné na www.portal.mpsv.cz/sz i v angličtině, ruštině, ukrajinštině a dalších jazycích.

 

Další důležité informace

Máte problémy se zaměstnavatelem (zadržuje váš cestovní do­klad, neplatí vám dohodnutou mzdu, nutí vás pracovat přes­čas, pracujete v nevyhovujících nebo život ohrožujících pod­mínkách, je kontrolován váš pohyb) - můžete si stěžovat na místně příslušném inspektorátu práce (seznam naleznete na www.suip.cz).

Chcete, z výše uvedených důvodů, podat trestní oznámení na za­městnavatele - obraťte se na místně příslušnou policii, trvejte na možnosti podání trestního oznámení (např.: omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, vydírání, útisk, zavlečení do ciziny, obchodování s lidmi) a vyžádejte si potvrzení o oznámení; pokud se bojíte o svůj život nebo zdraví v souvislosti s podaným trestním oznámením trvejte na utajení své totožnosti.

  • Do 2 měsíců je možné podat žalobu na zaměstnavatele pro ne­platné rozvázání pracovního poměru.
  • Vymáhání nevyplacené mzdy je možné pouze soudní cestou; náklady na právní zastupování lze rozložit mezi více poškoze­ných; právní zastupování v ČR poskytují advokáti.
  • Česká legislativa nepřipouští, aby agentura, která vám zpro­středkovává zaměstnání po vás požadovala úhradu, nebo aby vám strhávala část mzdy jako úhradu za zprostředkování; pokud se to děje, oznamte to úřadu práce.

V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu jste povin­ni tuto ztrátu nebo odcizení nahlásit neprodleně policii. Poli­cie vydá potvrzení o ztrátě nebo odcizení dokladu. Na základě tohoto potvrzení vám bude vydán na zastupitelském úřadě ná­hradní cestovní doklad.

 

Jste vykořisťováni v zaměstnání ?

-         zaměstnavatel vás neoprávněně propustil

-         zaměstnavatel vám vyhrožuje

-         jsou vám zadržovány dokumenty nebo výplata

-         pracujete za nedůstojných podmínek

-         nemůžete se volně pohybovat

-         nemáte doklady nebo vypršela jejich platnost

-         nemáte kam jít

-         chcete se vrátit domů

-         potřebujete pomoc v komunikaci s policií/s ÚP

-         nevíte jak řešit svou tíživou situaci

-         výše uvedené podmínky vás donutily k tomu, že na území ČR žijete nelegálně

 

Pokud Vás potkaly alespoň 3 z výšeuvedených událostí, můžete se obrátit na organizaci La Strada ČR, o.p.s., Praha

Obchodovaným osobám a lidem vykořisťovaným v práci posky­tujeme právní poradenství, sociální, lékařskou a psychologic­kou pomoc. Služby jsou zdarma a anonymní.

Kontakt:

+420 222 721 810 nebo +420 800 077 777, www.strada.cz

JE DŮLEŽITÉ UCHOVÁVAT VŠECHNY PÍSEMNÉ DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO ZAMĚSTNÁNÍ V ČR (pracovní povo­lení, pracovní smlouva, výplatní pásky atp.) PRO PŘÍPAD POTÍŽÍ SE ZAMĚSTNAVATELEM!!!

 

Přílohy ke stažení


Nová témata k diskusi

Nejsou dostupné žádné diskuse.

Donoři

Evropská unie

Neziskové organizace

Centra na podporu integrace cizinců

Integrační centrum Praha

Sdružení pro integraci a migraci

Poradna pro integraci

Centrum pro integraci cizinců

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům

InBáze o.s.

Charita Česká Republika

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

migraceonline.cz

Cizinci v České republice - webová stránka státní správy

Ukrajinská iniciativa v České republice